تکمیل فرم خرید
نام فایل

پیشنهاد چارچوبی جهت تشخیص علل تاثیرگذار و درصد تاثیر آنها در سود و زیان بیمه با داده کاوی

قیمت 85,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >